I. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

1 § Yhdistyksen nimi on Purjehduskerho Pii ry. 

2 § Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. 

3 § Kerhon kotipaikka on Tampere ja sen virallinen kieli on suomi. 

4 § Kerho on perustettu 28.8.2007 Näsijärven rannalla Tampereella. 

II. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

5 § Kerhon tarkoituksena on purjehdus-, merenkulku-, merimies- ja navigointitaitojen sekä purjehdusharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen. 

6 § Kerho toimii kaikkien tamperelaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.

7 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi järjestää jäsenilleen matka- ja kilpapurjehduksia, kursseja, kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja sekä valistus- ja huvitilaisuuksia. 

8 § Toimintansa tukemiseksi kerho voi 

 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia;
 • myydä kannatustuotteita;
 • hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta; sekä
 • järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia.

9 § Kerho voi harjoittaa yhdistyslain 5§:n mukaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille. 

III. Jäsenet 

10 § Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniajäsenet. 

11 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen tamperelaisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

12 § Kerhon alumnijäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

13 § Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea kerhon toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

14 § Varsinaiset jäsenet, alumnijäsenet sekä kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon hallitus. 

15 § Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. 

16 § Esityksen kunniajäsenyydestä tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisi (5) jäsentä. Kerhon kunniajäsen voi halutessaan olla myös kerhon varsinainen jäsen, alumnijäsen tai kannatusjäsen. 

17 § Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa. 

IV. Jäsenten velvollisuudet 

18 § Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun. 

19 § Kerhon alumnijäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle alumnijäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous. Alumnijäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun. 

20 § Kerhon kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous. Kannatusjäsenmaksu voidaan määritellä erikseen yksityishenkilölle ja yhteisölle. Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun. 

21 § Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat myös kerhon varsinaisia tai alumnijäseniä. 

V. Kurinpitotoimet

22 § Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisessä on yhdistyksen hallituksella. Kurinpitotoimina voidaan käyttää varoituksia, jäsenpalvelujen epäämistä määräajaksi sekä porttikieltoa yhdistyksen tilaan ja tapahtumiin. 

VI. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

23 § Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai pyytämällä eroamisen merkittäväksi pöytäkirjaan kerhon kokouksessa. 

24 § Hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Äänienemmistön täytyy olla vähintään 2/3, jotta jäsenen erottaminen on mahdollista.

25 § Varsinaisen, alumni- tai kannatusjäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän on jättänyt kuluvan toimikauden jäsenmaksunsa maksamatta toukokuun loppuun mennessä. 

VII. Hallitus 

26 § Kerhon asioita hoitaa syyskokouksessa kerhon varsinaisista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu kommodori (puheenjohtaja) ja 2-8 muuta jäsentä. 

27 § Hallituksen tehtävänä on 

 • johtaa kerhon toimintaa, edustaa kerhoa sekä hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta; 
 • valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 • hyväksyä uudet jäsenet;
 • kutsua kerhon kokoukset koolle; sekä
 • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.

28 § Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

29 § Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin (varapuheenjohtajan), ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät. 

30 § Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

31 § Hallituksen kokouksen koollekutsumistavasta päättää hallitus. 

32 § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kommodori tai varakommodori mukaanluettuna on läsnä ja se on kutsuttu hallituksen päättämällä tavalla koolle. 

33 § Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. 

34 § Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

35 § Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. 

36 § Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa asettamansa hallituksen jäsenen ja kerhon hallitus asettamansa toimihenkilön tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

VIII. Kerhon nimen kirjoittaminen 

37 § Kerhon nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori yksin, tai hallituksen erikseen valtuuttama henkilö yksin. 

IX. Tilikausi 

38 § Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita. 

39 § Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua kerhon talouteen ja hallintoon. 

X. Kerhon kokoukset

40 § Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus. 

41 § Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tällöin asia on mainittava kokouskutsussa.

42 § Kevätkokous on pidettävä helmi-huhtikuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiakohdat: 

 • kokouksen avaus; 
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
 • käsitellään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
 • kuullaan toiminnantarkastajien lausunto; 
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; sekä 
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

43 § Syyskokous on pidettävä loka-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiakohdat: 

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
 • valitaan toiminnantarkastajat ja toiminnantarkastajien varahenkilöt,
 • päätetään kerhon jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle,
 • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio; sekä
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

44 § Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli kerhon kokous niin päättää tai kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle. 

45 § Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kerhon jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista. 

46 § Kerhon kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 

XI. Päätöksentekojärjestys 

47 § Kerhon kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. 

48 § Valtakirjalla ei saa äänestää. 

49 § Kerhon kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

50 § Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä tai, jos kyseessä on henkilövaali, vähintään yksi (1) kokouksessa läsnä oleva äänioikeutettu jäsen vaadi suljettua äänestystä. 

51 § Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista. 

52 § Käytettäessä suljettua äänestystä kokouksen puheenjohtaja asettakoon äänestysohjeet kokoustilaan kaikkien nähtäville tai antakoon vastaavat äänestysohjeet suullisesti. Äänestysohjeissa on määritettävä ainakin äänestyksessä olevat ehdotukset tai ehdokkaat ja kutakin ehdotusta tai ehdokasta vastaava äänestyslippuun kirjattava merkintä. 

53 § Äänestysohjeiden vastaisesti merkityt äänet ovat hylättyjä. Merkinnättömät äänestyslaput ovat tyhjiä. 

54 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon: 

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen; 
 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa; 
 • eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty. 

XII. Kerhon tunnukset 

55 § Kerhon tunnuksista ja merkeistä säädetään kerhon kokouksen hyväksymällä erillisellä tunnusohjesäännöllä. 

XIII. Sääntöjen muuttaminen 

56 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Kokouskutsussa on mainittava muuttamisesta. 

XIV. Kerhon purkautuminen 

57 § Päätös kerhon purkautumisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi, viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava kerhon purkamisesta. 

58 § Kerhon purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat ja omaisuus purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan, tai, mikäli tällaista päätöstä ei tehdä, Tampereen alueen korkeakouluopiskelijoiden liikuntaharrastusten tukemiseen.

Säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 3.7.2023